GREGORMISES PAR MIRUŠAJIEM

Mīļie draugi, Ludzas draudzes Romā studējošie priesteri var uzņemties pienākumu noturēt par Jūsu mirušo dvēselēm trīsdesmit dienu Gregormises. 

Eņģelis pavada uz Debesīm šķīstītavas dvēseli brīdī, kad priesteris (Sv.Nikolajs no Tolentinas) upurē Sv.Misi (nezināms autors)

Kas ir “Gregormises”? Tās ir 30 Sv. Mises, kas tiek celebrētas 30 dienas bez pārtraukuma par vienu mirušo.

Kā radās šī tradīcija? Nosaukums “Gregormise” saistās ar svēto pāvestu Gregoru Lielo (590-604), kurš trīsdesmit dienas pēc kārtas upurēja Misi par kādu mirušo mūku. Pēc trīsdesmit dienām, kurās ikdienas tika upurēta Sv.Mise par aizgājēja dvēseli, svētajam Gregoram bija redzējums, kurā mirušais līdzbrālis teica, ka ir atbrīvojies no šķīstītavas sasniedzis vienotību ar Dievu mūžīgajā svētlaimē. Svētais Krēsls 1884.g. apstiprināja šo gadsimtus seno dievbijības izpausmi, savukārt Klēra kongregācija to darīja atkārtoti 1967.g., formulējot sekojošus nosacījumus:
– Gregormise tiek upurēta par vienu konkrētu mirušo ticīgo;
– Gregormise tiek upurēta tikai par to, kas jau ir aizsaukts mūžībā;
– Gregormise tiek svinēta 30 reizes (30 Mises) 30 dienas pēc kārtas;
– Gregormises tiek upurētas secīgi 30 dienas bez pārtraukuma.

Kā notiek Gregormises? Priesteris, kuram ir uzticēts uzdevums svinēt šīs trīsdesmit Mises, to dara 30 dienas pēc kārtas. Vienīgi priestera slimība attaisno pārtraukumu 30 dienu secībā, citādu apstākļu dēļ viņš lūdz citu priesteri viņa vietā upurēt Misi attiecīgajā dienā.

Kāpēc Svētā Mise? Svinot Euharistiju, “Baznīca pievienojas Kristus aizlūgumam pie Tēva par visiem cilvēkiem” (Katehisms §1368). Euharistiskais Upuris tiek veltīts arī par ticīgajiem mirušajiem, “kas ir miruši Kristū un vēl nav pilnībā šķīstīti”, lai viņi varētu ieiet Kristus gaismā un mierā.

“Guldiet šo ķermeni vienalga kur: lai tas jūs neuztrauc! Tikai to es jums lūdzu, pieminiet mani pie Kunga altāra, kur vien jūs būtu” (sv. Monikas vārdi, ar kuriem pirms savas nāves viņa vērsās pie sava dēla sv. Augustīna un viņa brāļa).

“Mises upuris mūs mierina tagadējā dzīvē, palīdz mums šķīstītavā pēc nāves un atver mums mūžīgos Paradīzes vārtus” (Sv. Gaspars no Bufalo).

Svētās Mises celebrēšana ir arī garīgās žēlsirdības darbs. Līdztekus Svētās Mises svinēšanai saskaņā ar Baznīcas tradīciju ticīgie pavada un stiprina aizbildniecisko lūgšanu arī ar konkrētu labdarību, savu iespēju robežās ziedojot Baznīcas kalpotāju uzturam un žēlsirdības darbiem saskaņā ar to, kas ir teikts svētā apustuļa Pētera pirmajā vēstulē “žēlsirdība sedz daudz grēku” (1Pt 4, 8).

Ziedojums. Ziedojums vienmēr paliek ziedojums, tāpēc lūgšanas netiek nedz pirktas nedz tirgotas. Studējošie priesteri ikdienas svin Sv.Misi Romā – apustuļu Pētera un Pāvila pilsētā – un, paļaudamies uz ziedotāja augstsirdību, sagaida ziedojumu saskaņā ar Latvijā pieņemto ziedojuma par Sv.Misi apmēru (~20 eiro), kas arī veido priesteru atalgojumu. Tāpēc, ņemot vērā, ka šo 30 dienu garumā priesteris nedrīkstēs pieņemt citus ziedojumus par Sv.Misēm, minimālā ieteicamā taisnīga ziedojuma summa par Trīsdesmit Gregormisēm ir ~600 eiro. Uzticot visu Dieva apredzībai, priesteri-studenti paļaujas uz ziedotāju iespējām un labo sirdi. Ja Jums nav iespējas pieteikt šo aizlūgumu, lūdzam neuztraukties un atcerēties par ikvienas Sv.Mises, personīgās lūgšanas un žēlsirdības darbu nozīmi. Ticīgo dievbijība izpaužas arī piesakot atsevišķas Mises par piederīgajiem, Mises mirušo aiziešanas gadadienās, ziedojot saliktajām Sv.Misēm par mirušajiem uc..

LAI PIETEIKTU TRĪSDESMIT DIENU GREGORMISES LŪDZAM VĒRSTIES PIE DRAUDZES PRIESTERIEM (skat. kontakti).